Betingelser

Rejsebetingelser gældende for rejser købt hos Dreamtour.dk. 

 

Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren.

Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at Dreamtour.dk er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Dreamtour.dk har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 2840 Holte.

Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302.

For rejsen gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser.

Bestilling og betaling: 
Der kan bestilles skriftligt pr. e-mail eller ved at udfylde ”tilmeld” ved hver rejepræsentation. Kontaktoplysningerne findes på her på siden. Efter din bestilling fremsender vi rejsebevis med specifikation af den bestilte rejse, faktiske ydelser, tillægsydelser, muligheder for forsikring og betalingsbetingelser. Det er til enhver tid kundens pligt at kontrollere, at det bestilte tilsvarer den ydelse vi bekræfter. Hvis kunden ikke gør indsigelse over det bekræftede arrangement, betragtes dette som at kunden bekræfter arrangementet og de ydelser vi bekræfter at kunne levere. 

Betalingsmåde: 
Ved bestilling af rejsen får kunden tilsendt bekræftelse samt faktura med kontoinformationer til indbetaling. Faktura kan betales via kundens netbank. Vi modtager ikke betaling ved brug af nogen form for kreditkort. 

Ønske om betaling ved brug af MasterCard: 
Da vi er bekendt med at indehavere af MasterCard har inkluderet forskellige former for rejse-forsikring og under meget forskellige betingelser, skal vi herigennem gøre opmærksom på, at vi ikke modtager betaling med Master Card. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi anbefaler at man har MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, idet MasterCard Standard har en meget begrænset forsikringsdækning. For indehavere af MasterCard Guld og Platinum behøver rejsen ikke at blive købt på kredit kortet for at forsikringen, der følger med kreditkortet dækker. Det er dog vigtigt, at kortihændehaver selv kontrollerer sit kreditkorts betingelser, idet disse er forskellige fra bank til bank.

 

Depositum: 
Depositum pr. person og rejse er kr. 1.500,-, hvis den samlede rejsepris er under kr. 10.000,- pr. person. For alle rejser, der har en værdi af over kr. 10.000,- pr. person eller indeholder flybillet er depositum kr. 3.000,-.

Der kan i særlige tilfælde være andre betalingsbetingelser, som står under selve rejsen beskrivelsen.

Depositum skal indbetales senest 8 dage efter modtagelsen af bestilling iht. den tilsendte faktura.

Depositum kan ikke refunderes.

Restbeløb: 
Restbeløb skal være indbetalt senest 28 dage (4 uger) før afrejse iht. faktura.


Priser: 
Priserne er, hvor intet andet er nævnt, angivet pr. person i delt dobbelt-værelse. Delt dobbeltværelse betyder, at den, der bestiller, skal dele værelse med en anden rejsende, oftest den person som vedkommende bestiller rejsen med.
Enkeltværelse kan bestilles mod tillæg iht. rejsepræsentationen. Enkeltværelsestillæg er et tillæg, der lægges til prisen pr. person i delt dobbeltværelse.
Ved hver rejsepræsentation er angivet, hvilke ydelser, der er inkluderet og hvilke ydelser, der ikke er inkluderet. 

Prisændringer: 
Der tages forbehold for prisændringer i programmets gyldighedsperiode. Dreamtour.dk kan forhøje prisen som følge af ændringer i: Transportomkostninger, herunder bl.a. brændstof, lufthavnsafgifter, olietillæg og vejskatter. Tillige stigning i lokale skatter og afgifter og valuta der er anvendt under beregningen af prisen. Her gøres opmærksom på, at Dreamtour.dk afregner både i danske kroner, rejselandets valuta og tredjelandes valuta. I tilfælde af prisændringer underretter Dreamtour.dk hurtigst muligt kunden herom. Den aftalte pris kan ikke ændres senere end 20 dage før afrejse. Prisforhøjelser giver ikke adgang til at afbestille rejsen uden at de almindelige regler for afbestilling træder i kraft. 

Kundens evt. ændringer efter bestilling: 
Ønskes det bestilte delvis ændret, beregnes et gebyr på kr. 500,- pr. person og ændring. Evt. aftaler eller ønsker til rejsen skal altid være påført rejsebevis/faktura, eller være bekræftet skriftligt på anden måde. Alle ønsker der ikke er bekræftet skriftligt, er Dreamtour.dk uvedkommende. 

Udeblivelse fra rejsen, manglende pas/visa, rejsedokumenter m.v.: 
På alle Dreamtour.dk's rejser i Europa er gyldigt dansk pas den gældende rejse-dokumentation. Samtlige oplysninger angående pas og visa gælder for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas, bør kunden før bestilling af rejsen rette henvendelse til sit konsulat eller ambassade for at undersøge indrejse/transitbestemmelser. Det er kundens eget ansvar at bringe pas og visa forhold i orden inden afrejse. Ved afbrydelse af rejsen pga. at ovennævnte ikke er i orden, er det kundens eget ansvar at sørge for den videre alternative transport. Det samme er gældende for mistede rejsedokumenter, f.eks. fly- eller togbilletter. 


Delt dobbeltværelse:

Ved bestilling af delt dobbeltværelse, forsøges der at bestille værelser med 2 enkeltsenge, men kan ikke garanteres.

Der kan forekomme dobbeltseng (normalt 160 cm.)

Dreamtour.dk's ændringer/aflysning: 
Hvis Dreamtour.dk ser sig nødsaget til, før afrejsen, at foretage ændringer i rejseaftalen, vil kunden hurtigst muligt blive informeret herom. Små ændringer som f.eks. hotelændring og fly- eller færge-ændringer på en rejse pga. leverandøreres ændringer i rejseforløbet gives til gæsten under rejsen.

Skulle rejsen blive aflyst, vil kunden hurtigst muligt få oplysninger herom. Kunden vil altid i videst muligt omfang få det fulde indbetalte beløb tilbagebetalt for den ydelse, der evt. er annulleret, såfremt Dreamtour.dk er nødsaget til at annullere rejsen.

Evt. ændringer i rejseforløb pga. ændring i flyforløb/flyplaner eller ændrede færgetider/færgeforløb kan kunden ikke kræve erstattet. Kunden skal selv sørge for at få evt. betalte forsikringer refunderet.

Der kan ikke opnås nogen yderligere form for erstatning, såfremt aflysningen skyldes en eller flere af nedenstående årsager: a) Hvis deltagerantallet er lavere end det i rejsepræsentationen angivne, b) Aflysning skyldes udefra kommende omstændigheder, som Dreamtour.dk eller nogen som Dreamtour.dk er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed har kunnet forudse (f.eks. flystrejke, dårligt vejr, ændring af rederiers færgeplaner, annullering af færger, annullering af enkelte museums-besøg, c) Aflysningen skyldes force majeure eller force majeure lignende forhold, d) Aflysningen skyldes myndigheders beslutninger. I disse tilfælde vil Dreamtour.dk gøre alt for at få de allerede indbetalte omkostninger tilbagebetalt, således at gæster kan blive godtgjort så stort et rejsebeløb som muligt. Der kan kun være tale om godtgørelse af de faktuelle annullerede indhold i rejsen, ikke hele rejsen. Ændringer vil normalt blive meddelt skriftligt, og kunden skal inden rimelig tid meddele sin accept af ændringen. Reagerer kunden ikke indenfor den meddelte tidsramme, bortfalder retten til at gøre indsigelse.

Afbestilling fra Dreamtour.dk's side grundet krigshandlinger og naturkatastrofer på rejsemålet kan evt. finde sted uden omkostninger, såfremt der mindre end 14 dage før afrejse foregår krigshandlinger eller naturkatastrofer på rejsemålet og såfremt de implicerede kontraktpartnere kan refundere de evt. allerede indbetalte beløb. Det er dog en forudsætning, at kunden ikke kendte forholdene ved bestilling. Hvis forholdene var almindelig kendt, kan afbestilling ikke finde sted, uden at de almindelige afbestillingsregler træder i kraft.

Kunden kan ikke afbestille en rejse uden at afbestillingsreglerne træder i kraft. Dreamtour.dk kan aflyse rejsen, såfremt det er forbundet med en betydelig økonomisk risiko. Ovenstående forhold skal være fastslået eller dokumenteret af offentlig myndighed f.eks. Udenrigsministeriet senest 14 dage inden afrejse.

Dette er kun gældende, hvis f.eks. Udenrigsministeriet forbyder rejse til det pågældende område. Rygter eller forhold, der foreligger i nabolande i området som de rejsende rejser til m.v. opfylder på ingen måde dette krav. 

Dreamtour.dk’s ansvar for rejsens afvikling: 
Dreamtour.dk er ansvarlig for de anførte rejser og afviklingen af disse. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette Dreamtour.dk's turleder, hotel, eller anden repræsentant således at Dreamtour.dk får mulighed for at udbedre manglen indenfor rimelig tid. Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid, og uden væsentlig gene for den rejsende, kan kunden ikke gøre erstatning gældende (f.eks. ændring til alternativ rejsetid for flyrejser eller alternativ overfart for rederier). Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. En evt. reklamation skal foretages skriftligt til Dreamtour.dk inden 14 dage efter hjemkomst, ellers tabes retten til at gøre indsigelse. Dreamtour.dk er kun ansvarlig for mangler, der kan henføres til forhold Dreamtour.dk er herre over, og ikke mangler der angår kundens egne forhold, uvedkommende/udefrakommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder som Dreamtour.dk ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset. 

Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner:
Dreamtour.dk’s ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastslået i de internationale konventioner, som gælder for tjenesteydere, der af Dreamtour.dk benyttes ved gennemførelse af de programsatte rejser. Det er f.eks. de internationale flyregler og andre EU-fastsatte regler. 

Luftfartsselskabets ansvar:
For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR  113.000, hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansattes eller dennes agenters side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passageren forsætligt eller uagtsomt er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatnings berettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsebureauets erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsebureauet.


Kundens ansvar: 
At møde rettidigt på de i rejseplanen eller andet anvist sted for ud- og hjemrejse og i øvrigt rette sig efter de bestemmelser, der er gældende for hoteller, transportmidler m.v. Det er endvidere kundens ansvar at være i besiddelse af rejsedokumenter, herunder også pas og visa. At overholde gældende tidsfrister for betaling m.v. At kontrollere rejsebeviser m.v. ved modtagelsen, og gøre Dreamtour.dk opmærksom på fejl/mangler hurtigst muligt. At kontrollere at evt. bagage kommer med det rigtige transportmiddel. At optræde så medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde såsom beruselse forbeholder Dreamtour.dk sig ret til at afvise kunden, at påbegynde eller at videreføre en rejse. Kunden skal til enhver tid rette sig efter de sikkerheds-, kørsels-, færdselsmæssige samt almindelige henvisninger Dreamtour.dk’s turledere henviser til. 

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Afbestillingsforsikring: 
Dreamtour.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af afbestillingsforsikring.

Direkte link til afbestillingsforsikring

Afbestilling: 
Følgende regler gælder for afbestilling af programrejser præsenteret på www.Dreamtour.dk. Betingelserne gælder pr. person/deltager. For specialprogrammer for grupper og individuelle, der ikke præsenteres på www.Dreamtour.dk gælder de enkelte leverandørers annulleringsbetingelser, der udleveres på forlangende. 
Såfremt en tilmeldt rejsedeltager undlader at betale depositum for den købte rejse, er denne stadig forpligtet til at betale annulleringsgebyr, hvis denne ikke overholder afbestillingsreglerne. Annullering af en købt rejse kan kun ske gennem personlig og efterfølgende skriftlig henvendelse. Enhver afbestilling er først gældende, når vi modtager den skriftlige afbestilling. Ved afbestilling mere end 4 uger (28 dage incl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 1.500,- pr. deltager. Ved afbestilling mindre end 4 uger før afrejse (28 dage før), mistes et beløb på kr. 3.000,- pr. deltager (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb). Ved afbestilling mindre end 2 uger før afrejse (14 dage før), før afrejse er hele rejsens pris tabt. 

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes. Se præsentationen af afbestillingsforsikringer her på siden. I mange tilfælde er der afbestillingsforsikring i private forsikringspakker eller under indbo. Kontakt eget forsikringsselskab for oplysninger.

Direkte link til afbestillingsforsikring

Glemte sager: 
Evt. efterlysning må finde sted snarest efter hjemkomst og senest 2 uger efter. Dreamtour.dk er ikke ansvarlig for tab eller skader forvoldt på deltagernes ejendele. Glemte sager fremsendes pr. efterkrav. 

Rejsearrangørens bistand:
Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Rejseforsikring og EU-sygesikringskort: 
Ved sygdom opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport mv. Deltagerne skal medbringe blå EU-sygesikringskort på rejsen. 
Der kan tilkøbes yderligere rejseforsikrings dækning ved at tegne en rejseforsikring hos Dreamtourtour.dk. 
Dreamtour.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af rejseforsikring.

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes. Se præsentationen af afbestillingsforsikringer her på siden.

Blå EU-sygesikringskortet dækker ikke hjemrejsetransport, tilkald, ulykkesdækning etc. 
Det blå eu-sygesikringsbevis kan rekvireres på Borgerservice. 


Direkte link til rejse forsikring

Bagage og bagageforsikring: 
Der er på vores flyrejser begrænsninger mht. bagagen. Læs nærmere på websitet og i dine rejseinformationer. Ansvar for at bagagen er kommet med det rigtige transportmiddel påhviler den enkelte deltager. Ved flyrejser er det efter check-in af bagagen flyselskabet, som er ansvarlig. Dreamtour.dk er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage. 

Det kan anbefales at tegne en bagageforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring. Er tit med i privat forsikringspakke, evt. under indbo. Kontakt eget forsikringsselskab for yderlige oplysninger.

 

Luftfartsselskabets ansvar:
For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR  113.000, hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansattes eller dennes agenters side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passageren forsætligt eller uagtsomt er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatnings berettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsebureauets erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsebureauet.

Direkte link til rejseforsikring

Tvister: 
Hvis tvister og evt. reklamationer ikke kan løses i mindelighed, kan kunden klage til Rejse Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal. 2840 Holte. tlf: 45 87 83 33. 

Lovvalg og værneting: 
Dette programs rejser er underlagt dansk ret, processproget er dansk, værneting er Retten i Randers. 

Skatter og afgifter: 
Dreamtour.dk's rejser er alle inkluderet de skatter og afgifter, der kan pålægges rejsen fra Danmark. Der kommer ingen ekstra tillæg til den i prislisten angivne salgspris. 

Disse bestemmelser er lavet på baggrund af Lov om Pakkerejser. Dreamtour.dk er gennem selskabet medlem af Rejsegarantifonden med garantifond nr. 3190. 

Persondataforordning af 25. maj 2018: 
Fra 25. maj 2018 har du flere rettigheder i kraft af den nye EU-databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679, også kaldet persondataforordningen. Ændringerne i reglerne ændrer ikke ved, at vi fortsat vil sende dig vores nyhedsbrev fra Dreamtour.dk. Til fremsendelse af nyhedsbreve har vi udelukkende dit navn og din mailadresse. Ingen andre oplysninger. Hvis du ikke ønsker nyhedsbreve fra Dreamtour.dk skal du blot ved næste nyhedsbrev slette dette, og derved er dine data fjernet fra vores system. Dreamtour.dk modtager ved almindelige bestillinger ikke personfølsomme informationer. Til trods for, at vi ikke modtager disse informationer fra rejsebestiller, benytter vi som altid et professionelt eksternt antivirus-, spam- og back-up system. Dreamtour.dk deler ikke data med eksterne firmaer.Dreamtour.dk samarbejder med og anbefaler rejseforsikring og afbestillingsforsikring fra Europæiske.dk